Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen
T 020 5 430 450
F 020 5 430 431
E info@aanz-amstelveen.nl

Inleiding, achtergrond en doelstelling

Dichter bij de burger, efficiënter en met minder geld (noodzakelijke besparing) leidt tot het anders inrichten van het preventiebeleid. Ook in Amstelveen. Amstelveen kiest er voor om de sociale samenhang te versterken met behulp van wijkcoaches. Het werken met dit type sleutelfiguren past in de landelijke welzijnstrends. Belangrijkste vaardigheden van de wijkcoach zijn onder andere het signaleren van problemen in de wijk en het voorkomen van escalatie van deze problemen. Een passend aanbod georganiseerd door bewoners en professionals moet hier uitkomst bieden.

Doel van de wijkspiegel is dan ook te komen tot heldere bouwstenen voor de sociale infrastructuur van de wijk waar in de komende periode planmatig met burgers en organisatie gewerkt kan worden.

Opzet van de wijkspiegel

De combinatie van cijfers over bevolkingssamenstelling, zorggebruik, sociaalwelbevinden en het geluid van de bewoners op straat  moet tot een evenwichtige en herkenbare wijkspiegel leiden, die in de wijk, bij de instellingen en bij de politiek draagvlak ondervind. De wijkcoaches zijn dan ook aan de slag gegaan met de volgende opzet:

  • Wat zijn de meest recente wijkstatistieken van de wijken in Amstelveen?
  • Wat zijn de ervaringen van de bewoners van de wijken in Amstelveen?
  • Waar spreken de demografische- en ervaringsanalyse elkaar tegen, of zijn de conclusies uit de analyses eensluidend?
  • Wat zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de wijken in Amstelveen, afgaand op de uitkomst van de beiden analyses?
  • Welke aanbevelingen mogen op basis van de analyse worden gedaan?

De wijkcoaches zijn aan de informatie over de wijk gekomen door vele gesprekken te voeren met de wijk. Zo hebben zij gesprekken gevoerd over de thema’s wonen, voorzieningen in de buitenruimte, voorzieningen met een binnenruimte, maar ook de betrokkenheid met de buurt. In de gesprekken is er ook geïnformeerd naar de tevredenheid over het wijkcentrum en of mensen participeren in een wijkorganisatie. De gesprekken zijn met een zo gevarieerd mogelijke groep mensen die wonen en werken in de wijken van Amstelveen. Denk hierbij aan sleutelfiguren, ketenpartners, bewonerscommissies en wijkbewoners. Wat betreft de wijkbewoners zijn de wijkcoaches het gesprek aangegaan met zowel jonge, als ook oude inwoners. Behalve deze diversiteit zijn er ook gesprekken gevoerd met allochtoon en autochtoon, alleenstaanden en samenwonenden: een diverse doelgroep dus! De duur van de gesprekken bedroeg telkens tussen drie kwartier en anderhalf uur en ze zijn gevoerd in de periode maart tot en met september. Het zijn open, zinnige en vaak enthousiaste  gesprekken geweest waarbij de mensen zoveel mogelijk aan het woord waren. Speciaal is er in de gesprekken aandacht gegeven aan die groepen mensen die het lastig vinden om de regie over hun eigen leven te voeren.

Vervolgens zijn de uitkomsten van deze gesprekken tegen het licht van de cijfers gehouden en zijn er eerste aannames/conclusies geformuleerd. Ook is er beschreven op welke leefterreinen er geen of te weinig informatie voorhanden is.

In een S.W.O.T.-analyse is een uitwerking gepresenteerd van de balans in de wijk tussen sterke en zwakke punten  en hoe deze zich verhouden tot de mogelijkheden en bedreigingen. In elke wijkparagraaf zijn aanbevelingen opgenomen om mee aan de slag te gaan.

De wijkspiegel is gepresenteerd aan de belangrijkste spelers van de wijk zoals daar zijn:

  • Bewoners Initiatief Groepen
  • Organisatie/instellingen die betrokken zijn bij de sociale-en zorgstructuur in de wijk
  • Wijkplatforms/bewonersplatform

Met deze partners zal bekeken worden hoe bewoners zelf hun spiegelbeeld waarderen.

In gezamenlijkheid kan dan per wijk vastgesteld worden waar in de komende periode de aandacht naar moet uitgaan zodat burgers en organisaties programma’s of activiteiten kunnen ontwikkelen die de leefbaarheid in de wijk verhogen.

Levend document

De wijkspiegels zijn een momentopname. Wat vandaag nog niet is, kan er volgende maand wel zijn. En wat nu niet zo prettig loopt, kan volgende week verholpen zijn. 

De wijkspiegels zijn geen statische documenten maar moeten als levende documenten gezien worden. Aanvullingen en wijzigingen zullen jaarlijks verwerkt worden..

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw wijkcoach

Wijk Bankras-Kostverloren

 - Supplement 2015  2016

Wijk Bovenkerk

 - Supplement 2015  2016

Wijk Elsrijk

 - Supplement 2015  2016

Wijk Groenelaan 

Supplement 2015  2016

Wijk Keizer Karelpark

- Supplement 2015  2016

Wijk Nes a/d Amstel

- Supplement 2015  2016

Wijk Oude Dorp

- Supplement 2015  2016

Wijk Patrimonium 

- Supplement 2015 2016 

Wijk Randwijck

- Supplement 2015  2016

Wijk Stadshart

- Supplement 2015 2016

Wijk Uilenstede

- Supplement 2015  2016

Wijk Waardhuizen Middenohoven 

- Supplement 2015  2016

Wijk Westwijk 

- Supplement 2015  2016